Müdürlükler
Anasayfa > Müdürlükler > Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Müdür: Feyda FİLİZLİOĞLU
Telefon: 0232 482 10 35
E-Posta: strateji@konak.bel.tr

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Müdürlüğümüz görevleri;

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, İdarenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiği ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, İdarenin üstünlüklerini ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmek, Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, İdare Performans Programını hazırlamak, İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak, İdarenin görev alanına giren konularda ölçülebilir, ulaşılabilir ve güvenilir nitelikte performans ölçütleri geliştirmek, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ölçütlerine uyumunu ve kurumsal hedeflerine ulaşma düzeyini değerlendirerek Üst Yöneticiye sunmak, Yapılan tüm çalışmalara ait verilerin periyodik olarak ilgili birimlerden toplanması, derlenmesi, güncellenebilir şekilde veri tabanında saklaması, Ön malî kontrol görevini yürütmek, İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak, İdare harcama birimlerinde uygulanacak iç kontrole ilişkin standartlar hazırlamak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, Birimlerin iş akışlarının hazırlanmasını koordine etmek, hazırlanan iş akışlarını referans alarak kurumsal süreç hiyerarşisini oluşturmak ve güncel tutmak, Kamu iç kontrol standartlarını analiz etmek, kurum içerisinde standartları hayata geçirmek, standartların gereği olan eylemleri belirlemek ve kurumun eylem planını oluşturmak, Hazırlanan eylem planı hakkında periyodik olarak ilerleme raporu oluşturmak,  Kontrol ortamı analizi modeli geliştirmek ve uygulayarak güncelliğini sağlamak, Risk değerlendirme çalışmalarını başlatmak ve belirlenen risklere atanan kontrol faaliyetlerinin takibini sağlamak, Harcama birimleri bazında risk değerlendirme raporu hazırlamak, Yapılan tüm çalışmalara ait verileri periyodik olarak ilgili birimlerden toplamak, derlemek, güncellenebilir şekilde veri tabanında saklamak, İlgili verilerin istatistiksel analizini yapmak, Kurum içi çeşitli düzeylerde raporlanmasına ilişkin hizmetleri yerine getirmek, İç kontrol sistemine ilişkin diğer tüm destek hizmetleri yürütmek, Üst Yöneticinin ve bağlı bulunan Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.

T.C. Konak Belediyesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluğun Bildirilmesi Hakkındaki Yönerge

T.C. Konak Belediyesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi

T.C. Konak Belediyesi Risk Strateji Belgesi

T.C. Konak Belediyesi 2020 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

T.C. Konak Belediyesi 2021-2022 Dönemi İç Kontrol Uyum Eylem Planı

T.C. Konak Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı

T.C. Konak Belediyesi Kişisel Verilerin Koruma Komitesi'nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi

T.C. Konak Belediyesi KVKK Başvuru Formu

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ
- STRATEJİ GELİŞTİRME SERVİSİ
- İÇ KONTROL SERVİSİ
- İDARİ İŞLER SERVİSİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ