Müdürlükler
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Organizasyon Şeması
Meclis
Encümen Kararları
Kurumsal Logomuz
Askıdaki İmar Planları
İmza Yetkileri Yönergesi
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sicil Amirleri Yönetmeliği
 
Ana Sayfa  >  Kurumsal  >  Müdürlükler
MÜDÜRLÜKLER
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
0232 489 45 59
planproje@konak.bel.trYÖNETMELİKLER

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(Belediye Meclisimizin 04.10.2012 tarih ve 169/2012 kararı ile kabul edilen,)

MÜDÜRLÜK TANIMI :


Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritaların yapımını üstlenen birimdir. Müdürlük, 5 Yıllık İmar Programını ilgili diğer müdürlüklerle birlikte hazırlar. 

İmar Planları'na uygun olarak, İmar Programı içinde bulunan yapı yerleri için gerekli arsa üretimini yapar. Bunun yanında kamusal alanların belirlenmesine esas düzenleme sahalarını seçer. Seçilen düzenleme sahaları kapsamında yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarını yapar.

Plan ve Proje Müdürlüğü, taşınmazların yola terki,yoldan ihdası, birleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili tescile esas işlemlerinin yürütülmesini yapar. Müdürlük, yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokisi ile projesine göre subasman seviyesine gelen yapıların kontrol işlemlerini yürütür.

Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, ilçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi işlemlerini  gerçekleştirir.

İlçemiz sınırları dahilinde Numarataj talepleri ile ilgili arazi tespitlerinin yapılarak 31.05.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin yönetmelik hükümlerine göre Numarataj belge ve krokilerini düzenler.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanun çerçevesinde yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde kurulan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinde adres bilgilerinin yer almasını ve güncellenmesini sağlar.

Adres bilgilerinin Belediyemizce kullanılan Bilgisayar programlarında yer almasını ve güncellenmesini sağlar, kontrol işlemlerini yürütür.

UYGULAMA VE ETÜD BİRİMİ HİZMETLERİ :

Düzenleme Sahası Seçimi : Uygulama İmar Planı olan yerlerde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve bu maddeye ait Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Teknik Komisyon tarafından tespit edilir.

İstenilen Belgeler :
• Dilekçe
• Tapu Belgesinin Aslı
• İmar Durumu Belgesinin Aslı (Son 6 Aylık)
• Düzenleme Sahası Harcı • Vekaletname (gerekirse)

İmar Planı Uygulaması : Seçili düzenleme sahalarında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre; mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamuya kazandırılmasını sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini kapsayan uygulamadır.

İstenilen Belgeler :
• Dilekçe
• Serbest Harita Mühendisince Yasa Ve Yönetmeliklere göre hazırlanan İşlemli Dosya
• Vekaletname (gerekirse)

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gereken Belgeler :
1. Değişiklik Haritaları Yapım Ve Kontrol Bilgileri
2. Tescile Konu Harita Ve Planların Kontrol Formu
3. Teknik Rapor
4.Onaylı İmar Hattı Koordinatları
5. Pafta Bölüm Krokisi
6. Ada Bölüm Krokisi
7. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) Hesabı
8. Resmi Kurum Adalarına Ortak Katılım Payı Oranı (KOPO) Hesabı (varsa)
9. Durum Haritası
10. Tescile Esas Dağıtım Cetveli
11. Tahsis Cetveli
12. Ada/Parsel Köşe Koordinatları ve Alan Hesapları Cetveli
13. Kadastro Ayırma Çapı (varsa)
13.1. Kadastro Ayırma Çapı Krokisi
13.2. Kadastro Ayırma Çapı Koordinat Özeti ve Alan Hesabı
14. İhdas Krokisi (varsa)
14.1. İhdas Köşe Koordinatları Özeti ve Alan Hesabı
15. Ölçü Krokileri
15.1. Ada/Parsel Ölçü Krokisi
15.2. Detay Ölçü Krokisi
15.3. Detaylı Ada/Parsel Ölçü Krokisi
16. Detay Koordine Özeti
17. Aplikasyon Hesap Çizelgeleri
18. Kadastral Durum
18.1. Kadastral Durumu Gösterir Harita
18.2. Kadastral Parsel Köşe Koordinat Özeti ve Alan Hesabı
19. Yer Kontrol Noktaları
19.1. Ölçekli Kanava
19.2. Rasat ve Hesap Çizelgesi
19.3. Koordinat Özeti
19.4. Röper Krokisi
20. Onaylı Tapu Kayıtları Örneği

APLİKASYON VE HARİTA ALIM BİRİMİ HİZMETLERİ :

Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri : (3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. Maddesi'ne tabi işlemler) Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme veya ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir.

İstenilen Belgeler :
- Dilekçe
- İmar Durumu Belgesi (Son 6 aylık)
- Serbest Harita Mühendisi'nce Hazırlanmış İşlem Dosyası

İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gereken Belgeler
- Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri
- Tescile Konu Harita ve Planların Kontrol Formu - Teknik Rapor - Aplikasyon Krokisi Aslı ( Kadastro Müdürlüğünden alınmış son 6 aylık) - İmar Durumu Belgesi Aslı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış son 6 aylık) - Tapu Senedi Aslı - Durum Haritası - Tescil Bildirimi (Beyanname) - Ölçü Krokisi - Koordine Özet ve Alan Hesabı - Aplikasyon Hesabı - Nokta Dönüşüm Koordine Hesabı - Röper Krokileri - Ayırma veya birleştirme işleminde birden fazla malik varsa maliklerin noterden konuyla ilgili muvafakatları

Teknik Uygulama Sorumluluğu (T.U.S.) : Üzerine bina yapılacak parsellerin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.

İstenilen Belgeler :
- Dilekçe - Harita Mühendisi'nce hazırlanan işlemli dosya
İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gereken Belgeler : - Tapu Senedi - Aplikasyon Krokisi Aslı ( Kadastro Müdürlüğü'nden alınmış son 6 aylık) - İmar Durumu Belgesi Aslı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınmış son 6 aylık) - Yapı Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi (HKMO Onaylı) - TUS Belgesi (HKMO Tarafından verilen Tip İmar Yönetmeliği Şartnamesi'ne ilişkin SHKMMO Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi) - Sözleşme - Taahhütname (Teknik Uygulama Sorumlusu'nun imzaladığı) - Yapı Yeri Uygulama Krokisi (Sayısallaştırılmış parsel ve kitle köşe noktalarına bağlı olarak hazırlanan parsel ve kitle ölçülerini belirten kroki) - Yapı Yeri Kot Krokisi (Parsel ve Kitle köşeleri ile kitle istikametine gelen yol ve kaldırım noktalarının Ülke Nivelman ağına dayalı olarak kotlandırılıp sabit bir noktaya kot Röperi yapılarak hazırlanan kroki) - Yapı Yeri Röleve Krokisi - Nivelman Ölçüsü ve Hesabını Gösteren Çizelge - Parsel ve Kitlenin Köşe Noktalarının Koordinat ve Kotu ile Alan Hesap Çizelgesi - Kutupsal Aplikasyon Ölçüleri - Nokta Dönüşüm Koordine Hesabı - Subasman Kotu Tutanağı - Rs. ve Poligon Röperleri - Teknik Rapor

Kırmızı Kot (Yol Profili)
Henüz açılmamış veya asfaltlanmamış imar yollarının açılması halinde asfalt üst kotlarını gösterir yol krokisidir.
İstenilen Belgeler

-Dilekçe
-Harita Mühendisi'nce Hazırlanan Yol Projesi

Cins Değişikliği İşlemi
Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan, oturma raporu almış binaların tapu kütüğünden arsa vasfından bina vasfına geçiş için yapılan işlemlerdir.

İstenilen belgeler

-Dilekçe
-Vaziyet Planı
-Bağımsız Bölüm Planı
-Mimari Proje Sureti

RUHSAT SONRASI İZİNLER

Aplikasyon ve Temel onayı:

Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan onaydır.

İstenilen Belgeler
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı Aslı
-İşlemin Proje ve Ekleri'ne Uygun Olduğunu; Onayın Yapılmasında Mahsur Olmadığını Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yazısı.
-Fotoğraf
-Kalıp Demir Donatı Tutanağı

Subasman onayı:
Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat alınmış bina veya binaların subasman seviyesine geldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan onayıdır.

İstenilen Belgeler
-Dilekçe
-Yapı Ruhsatı Aslı
-İşlemin Proje ve Eklerine Uygun Olduğunu; Onayın Yapılmasında Mahsur Olmadığını Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yazısı.
-Fotoğraf
 

NUMARATAJ BİRİMİ HİZMETLERİ

31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Konak Belediyesi sınırları içerisinde  bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir.

Numarataj Belgesi

İstenilen Belgeler

-Dilekçe
-Tapu fotokopisi
-Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
-Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
-Tüzel Kişilikler için şirket imza sirküleri fotokopisi
-İşlemin takibi halinde vekaletname fotokopisi
-İlgilisinin T.C Kimlik Numarası
-Tüzel Kişilikler İçin sadece Vergi Numarası

(Gerekli duyulması halinde tüm belgelerin asılları istenmektedir.)

Numarataj krokisi: Numarataj belgesi ekinde verilen yapının cephesinin bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve sokağa göre kat adedini, bağımsız bölümlerin kapı numaralarını  ve kullanım amaçlarını gösterir krokidir.

(U A V T ) ULUSAL ADRES VERİ TABANI GÜNCELLEME İŞLEMİ:

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Konak Belediyesi sınırları içerisinde  yer alan yapıların güncel adres bilgilerinin Ulusal Adres Veri Tabanında yer almasının sağlanması işlemidir.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe
-İlgilisinin T.C Kimlik Numarası

İLGİLİ DOSYALAR Plan Proje Müdürlüğü Ücret Tarifesi
İLGİLİ DOSYALAR Plan Proje Müdürlüğü HarçTarifesi
 
 
STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU KAMU PERSONELİ YASASI KAMU HİZMET STANDARDI ASKIDAKİ İMAR PLANLARI MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
KONAK BELEDİYESİ - BİM DOKUZ EYLÜL MEYDANI, NO:11, BASMANE / İZMİR  -  TELEFON : 0232 489 45 22 - 0232 484 53 00  -  FAKS : 0232 489 49 20