YAPI RUHSAT


Yapı Ruhsatı nedir?

 

     Belediye sınırları içinde  kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye  İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

 

 Yeni İnşaat Ruhsatı İstenilen Belgeler Nelerdir?

 

 1- İnşaat ruhsatı istemini içerir dilekçe;

a) Dilekçe üzerinde; talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.

b) Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.

2- Tapu kayıt örneği (1 aylık vizeli)

3- Kadastro Aplikasyon Krokisi

4- İmar Durumu

5- Yapı Yeri Uygulama Krokisi

6- Yapı Yeri Kot Krokisi

7- Numarataj Krokisi

8- Gerekli ise Trafo Belgesi

9-Yol – Kanal Katılım payı bedelleri

10- Moloz döküm belgesi

11- Arsa kıymet bedeli

12- Toplam inşaat alanı 2000 m2'yi geçen yapılarda şantiye şefi tayin ve kabul dilekçesi

13- Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı ruhsatı

14- Muvakkat yapılar için Encümen kararı

15- a) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde;

           Ticaret odası kaydı,

           Vergi sicil numarası

           Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname

      b) Yapı mal sahibi dışında, bir müteahhit tarafından yapılacak ise;

           Ticaret odası kaydı,

           Vergi levhası fotokopisi       

16- Mal sahibi ve müteahhitten sertifikalı usta çalıştırılacağına dair taahhütname

17- İmar Yönetmeliğinin 68. maddesine göre;

      YDK  onaylı, Mimari proje (3 takım)

      YDK  onaylı, Statik proje (hesapları ile birlikte 2 takım)

      YDK  onaylı, Elektrik projesi (Tedaş ve PTT onaylı 1 takım)

      YDK  onaylı, Mekanik tesisat projeleri (iz-su onaylı), ısı yalıtım raporu, kaloriferli ve

       asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi, varsa klima tesisat projesi, vb (2 takım)

      YDK  onaylı, Zemin etüt raporu (2 takım)

       (Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların  cd’ye kayıtlı  örneklerinin proje ekinde ibrazı)    

18- Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen oda sicil durum belgeleri

       (Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, Jeofizik mühendisi ve zemin etüt sorumluluk belgesi)

 

Yeni İnşaat Ruhsatı Ücret Tarifesi:

 

Plan Proje Tetkik Onay Harcı (Madde 26/2e'ye göre)

Mesken

   0.09 YTL

 

Ticaret  

   0.12 YTL

 

Bina İnşaat Harcı (Madde 25'e göre)

Mesken İnşaatı

İnşaat Alanı

100 m2'ye kadar

0.75

 YTL
101-120 m2

1.50

 YTL
121-150 m2

2.25

 YTL
151-200 m2

3,00

 YTL
200 m2'den yukarı

3.75

 YTL

 

Ticaret İnşaatı

İnşaat alanı

25 m2'ye kadar 3.00   YTL
26-50 m2 4.50  YTL
51-100 m2 6.00  YTL
100 m2'den yukarı  7.50  YTL

  

Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı (Madde 26/2d'ye göre)

Mesken

0.30

 YTL
Ticaret

0.35

 YTL

  

Suret Ücreti

Ozalit Çekimi (Proje boyut m2) 7.00  YTL
Onay Sureti (Onay başına) 7.00  YTL

 

Yerinde Tetkik Ücreti

 

60.00  YTL

 

 

YAPI DENETİM YASASI GEREĞİ İSTENEN BELGELER

1- Yapı Denetim Kuruluşu izin belgesinin noter tasdikli sureti,

2-  Bakanlığın Internet sayfasından alınmış yapıya ilişkin bilgi formu aslı

     (Bir parselde birden fazla bina olması halinde her bina için ayrı YİBF formu alınacaktır.)

3-  Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi  

      (planlanan şekliyle inşaat başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek.

4- Yapı denetim firmasının Yapı Denetimi üstlendiğine dair taahhütname

5- İdarenin açmış olduğu Yapı Denetim Hesabına Yapı Denetim Hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu. (KONAK BELEDİYESİ YAPI DENETİM HESABI:T.Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesi Hesap No: 2028055 )

6-Yapı Denetim Kuruluşunun imza sirküleri

7-Yapı Denetim Kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanının ikametgah belgeleri.

8- Yapı Denetim Kuruluşu'nun inşaatta görevlendirilen teknik personel listesi

9- Görevlendirilen teknik personelin, 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığında dair taahhütname.

 

  Dilekçe Örnekleri

 

Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi

 Tadilat 

Tamirat İzni

 Ruhsat Yenileme

  Yıkım İzni

Suret

Yeni İnşaat 

Hafriyat İzni

 İstinat Duvarı

Nitelik Belgesi   Proje Onayı