TADİLAT BAŞVURULARINDA GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

A -.RUHSAT GEREKTİREN TADİLAT İŞLEMLERİNDE

 

1-         - Dilekçe (Tadilat konusunun açıkça belirtildiği)

            - Tapu kayıt örneği (son ay tarih onaylı)

            - Tadilat projeleri

            - Proje müellifi onayı.

            - Bakanlıkça izin belgesi almış laboratuar ortamında yapılmış karot+demir deney sonuçları,

            - Yapı Denetimin uygunluk raporu 

            - Gerekli olması halinde Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi

           - YDK.na ilişkin belgeler.(YİB Formu ,hizmet sözleşmesi ,YDK izin belgesi,YDK makbuzu,YDK taahhütname,YDK personeli 3194'egöre fenni mesul yoktur yazısı...)                Müteahhit evrakları ( Ticaret Odası sicil kaydı aslı , Vergi Levhası fotokopisi, mal sahibi arasında sözleşme , mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname

 

Tadilat Ruhsatı Tetkik Ücreti

Mesken m2 1,70 YTL
Ticaret m2 2.20 YTL

 

Betonarme Tadilat Tetkik Ücreti

0-250 m2 60 YTL
251-500 m2 100 YTL
501-1000 m2 170 YTL
1001-10000 m2 420 YTL
10001 ve üzeri 850 YTL

 

B- RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT İŞLEMLERİNDE

 

             (İmar Yönetmeliği 'nin 70. mad.’de belirtilen tadilatlar)

1-Ortak mahalleri etkilemeyen bağımsız bölüm içi dahili tadilatlar;

            - Tadilat konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe

            -Mal sahibi veya vekili tarafından sunulan,tapu bilgileri  .Vekil başvuracaksa  

             vekaletname aslı ve fotokopisi.

            -Tadilat çizimi.

            -Proje müellifi onayı

2-Ortak mahalleri etkileyen tadilatlarda ;

            - Tadilat konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe

            -Tüm tapu kaydı bilgileri

            -Tüm tapu kaydına göre kat maliklerinin onayı.

            -Tadilat çizimi.

            -Proje müellifi onayı.