Numaralama Yönetmeliği / Sokaklara  Ad veya Numara ve Bütün Binalara Numara Verilmesi Hakkında Yönetmelik

 

YÖNETMELİĞİN HUKUKİ MESNEDİ

MADDE 1 - İşbu Numaralama Yönetmeliğin 10 Nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

SOKAKLARA AD VEYA NUMARA VE BİNALARA NUMARA VERİLMESİ

MADDE 2 - 10 Nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı Kanun'un 1, 2 ve 5 inci maddeleri gereğince binalara numara, sokaklara ad veya numara verilmesi mecburidir.

NUMARA VERİLECEK BİNALAR

MADDE 3 - Numara verilmesi gereken binalar, her çeşit resmi binalarla ev, apartman, mağaza, dükkân, kahvehane, hamam, cami, otel, fabrika, değirmen ve benzeri bilumum binalardır. Bir binaya numara verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, tahsis şekline, imar ruhsatı, kullanma izni ve küşat müsaadesi olup olmadığına bakılmaz.

SOKAĞIN TARİFİ

MADDE 4 - Sokak; bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya vasıtaların geçmesi için umuma tahsis edilen, başı ve sonu belirli bir yoldur. Belediye sanırları içinde bulunan her iki tarafında da bina olmayan yollarda, lüzum görüldüğü takdirde sokak sayılabilir. Sokakların nereden başlayıp nerede sona ereceği arazi durumu ve güzergâhın şekli gözönünde tutulmak suretiyle görevli makamlar tarafından tâyin edilir. Bir sokak, çok uzunda olsa bir zaruret olmadıkça, suni bir şekilde parçalanıp bir kaç sokak haline getirilmez. Bulvar ve caddelerde sokak tarifinin şümulü dahilindedir.

SOKAK AD VEYA NUMARALARI İLE MEYDAN ADLARI

MADDE 5 - Her sokağa özel bir ad veya numara verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad birden fazla sokağa verilmez. Bir sokağa hem ad hem numara verilmez. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde birbirine bitişik olmayan ve birleşmeleri ihtimali bulunmayan bir kaç semtteki sokaklara numara verilmesi tercih edildiği takdirde, her semt içindeki sokaklara birden başlamak üzere numara tahsis olunur. Bununla beraber sokaklara numara yerine ad verilmesi tercih edilmelidir.

Sokak ve meydanlara verilen adlar, çirkin, gülünç veya yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadelerden mürekkep olamaz.

AD VEYA NUMARA LEVHALARININ KONMASI

MADDE 6 - Sokaklar için ad ve numara ve meydanlar için ad levhaları ile binalara mahsus numara levhaları, aşağıdaki esaslara göre yerlerine konur.

a) Bir meydanın büyüklüğüne göre bir veya birkaç tane meydan ad levhası, meydanı çevreleyen binaların meydana bakan duvarlarının münasip yerlerine veya varsa meydanın çevresindeki direklere tercihan sokak veya caddelerden meydana çıkış yerlerindeki duvarlara veya dikilecek direklere yerleştirilir.

b) Sokak ad veya numara levhaları, sokaktaki tek veya çift numaralı binalardan birincisi ile sonuncusunun kolayca görülebilecek yerlerine konur. Uzun sokaklarda, önemli köşe başlarına sair münasip görülen sabit yerlere ilaveten sokak levhaları asılır.

c) Belediyece, uygun görüldüğü takdirde, önemli sokakların bütün kavşak noktalarına yekdiğerine kesen iki sokağın adını veya numarasını gösteren levhalar 2,5 - 3 metre boyunda sabit direkler üzerine yerleştirilir. Bu gibi hallerde sokak adı levhanın her iki tarafına da yazılır. (Örnek 1)

d) Bina numara levhaları, binaların sokak kapısı pervazlarının üst kenar ortalarına konur. Kapıları, numara levhasının sokaktan görülmesine imkan bırakmayan bir yerde veya durumda olan binalarda, aynı numarayı ihtiva eden ikinci bir numara levhası, binanın sokaktan geçenler tarafından kolayca görülebilecek bir yerine veya bahçe kapısına konulur.

e) Dükkân, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerinin numara levhaları, işyeri kapalı bulunduğu zamanlarda da sokaktan görülebilen bir yere konulur.

LEVHALARIN MUHAFAZASI

MADDE 7 - Bina sahipleri, binaları için numara levhası taktırmaya ve levhalarını temiz bir şekilde muhafaza etmiye mecburdurlar. Mahalle ve köy muhtarları, kendi muhtarlıkları içindeki sokak, meydan ve bina levhalarının tam ve okunabilir durumda muhafazasından sorumludurlar. Muhtarlıklarını zaman zaman kontrol ederek numara levhası olmayan numara levhası silik ve okunmaz bir halde bulunan bina sahiplerine veya sahipleri namına bina ile ilgili olan kimselere numara levhasının değiştirilmesini ihtar ederler.

Sokak ve meydan levhalarındaki aksaklıklar için mahalle muhtarı belediye makamlarına haber vermekle görevlidirler.

NUMARALAMA İŞİNDE SORUMLULUK

MADDE 8 - Numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre icrasından, belediye teşkilâtı bulunan yerlerde belediye başkanları, belediye teşkilâtı bulunmayan yerlerde muhtarlar sorumludur.

LEVHALARIN HAZIRLANMASI

MADDE 9 - Sokak ve meydan levhaları ile bina numara levhaları belediye teşkilâtı bulunan yerlerde belediye tarafından 27 nci maddedeki esaslara göre, belediye teşkilâtı bulunmayan yerlerde ihtiyar heyetleri tarafından 35 inci maddedeki esaslara göre hazırlatılır.

LEVHA MASRAFLARI

MADDE 10 - Sokak ve meydan için yaptırılacak ad veya numara levhaları ile binalar için hazırlanan bina numara levhalarının imal mesraflarına ve yerlerine takılması için yapılan müstahdem ücretlerine istinaden bir bina numara levhasının hesaplanan maliyetine göre, bina sahiplerinden numaralama masrafı payları tahsil olunur.

Tahsil olunan paralar, numaralanma işleri için yapılan masraf tamamını aşamaz.

NUMARALAMA İŞLERİNİN KONTROLU

MADDE 11 - Belediye teşkilâtı olan ve olmayan yerlerdeki numaralama işlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı;

a) Vali, kaymakam, bucak müdürleri veya memur ettikleri kimseler tarafından,

b) Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kendi teşkilâtı içinden bu işle görevlendirdiği kimseler tarafından lüzum görülen zaman fasılalarına göre, devamlı olarak kontrol edilir.

NUMARALAMA İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

A - BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNAN YERLERDE SOKAKLARA AD VEYA NUMARA VE MEYDANLARA AD VERİLMESİ

MADDE 12 - Sokaklara ad veya numara ve meydanlara ad verilmesinde aşağıdaki esaslara göre hareket edilir:

a) Bir belediye, imar sınırları içinde kalan saha münasip sayıda bölgelere ayrılır.

b) Sokaklara verilecek adlar için, sokak ad grupları teşkil olunur. Meselâ:

Sokak ad grupları:

I - Milli kahramanlara ait adlar,

II - Devlet adamlarına ait adlar,

III - Şehrin yetiştirdiği veya şehre önemli hizmetleri dokunan tanınmış kimselere ait adlar,

IV - Edip, şair, musikişinas, ressam ve heykeltraş gibi sanatkârlara ait adlar,

V - Şehir adları,

V - Şehir adları,

VI - Nehir ve dağ adları,

VII - Çiçek ve ağaç adları,

VIII - Yabancı şahıslar ve yabancı memleketlere ait adlardan müteşekkil gruplar olabilir. Her belediye, ad gruplarına esas teşkil edecek kıstaslarla grup sayısını tâyinde muhtardır.

c) Bir bölgedeki sokaklara sadece aynı gruplardan adlar verilir.

d) Bir bölgedeki sokaklara ad yerine numara verilebilir. Ancak;

I - Ad yerine numara verilmesinin tercih edilmesi için bölge içindeki sokak güzergâhlarının biribirine paralel ve dik olması veya buna yakın bir durumda bulunması gerekir.

II - Sokaklara ad yerine numara verilmesi tercih edilen bir bölgede, bölgenin en mustakar ve biribirine dik iki kenarı sabit sınır olarak kabuledilir. (Örnek 2) Sabit sınır deniz sahil, nehir veya diğer tabii bir sınır olabileceği gibi, adlı bir sokak da olabilir. Her iki tarafına, bölgeye dâhil sokakların yayılması mümkün bulunan bir sınır, sokakların numaralanmasına esas teşkil etmek üzere sabit sınır olarak kabul edilemez.

III - Bölgedeki sokakların numaralanmasına esas teşkil etmek üzere alınan iki sabit sınırdan, Doğu-Batı istikametinde olanına veya buna yakın durumda bulunanına paralel veya paralele yakın şekilde uzanan sokaklara, birden başlamak suretiyle teselsül eden tek numaralar tahsis edilir. Güney-Kuzey istikametinde olan veya buna yakın durumda bulunan sabit sınıra paralel veya paralele yakın şekilde uzanan sokaklara ikiden başlamak suretiyle teselsül eden çift numaralar tahsis edilir.

(Örnek 2)

IV - Numara verilen sokakların tamamı sabit sınırın bir tarafında kalır. Sabit sınırın sokak bulunmayan tarafında sonradan teşekkül eden bir sokağın, sokaklara ad yerine numara verilmesi tercih edilen bir bölgeye dahil edilmesi zaruri telâkki edildiği hallerde bu sokağa numara verilmeyip özel bir ad verilir.

e) Bu maddenin a, b ve c fıkralarına göre hareket edip etmemekte belediyeler muhtardır.

SOKAĞIN YÖNÜNÜN TAYİNİ

MADDE 13 - Sokakların yönlerini tayin için ilk önce şehrin en önemli bir yeri yön merkezi olarak kabul edilir. Büyük şehirlerde başlıca önemli bölgeler için ayrı yön merkezleri tesbit edilir. Bir sokağın yön merkezine yakın olan ucu sokağın başı, uzak olan ucu sokağın sonudur. Bir sokağın başından sonuna bakan bir kimsenin sağı, sokağın sağı, solu sokağın soludur. (Örnek 3)

Bir ucu bir ana sokakta (Cadde, bulvar v.s) bulunan bir sokağın başı o sokağın ana sokaklara birleşen kısmıdır. (Örnek 3)

BİNA NUMARALARININ TESELSÜLÜ

MADDE 14 - Bir sokağın (Çıkmaz sokaklar dahil) başından itibaren sol tarafındaki binalarda (1) den başlayarak tek numaralar, sağ tarafındaki binalar da (2) den başlayarak çift numaralar, teselsül ettirilir. (Örnek 3)

Genel olarak, her binaya müstakil (Kesirsiz ve harfsiz) bir numara tahsis edilir. Blok apartmanlarda her cümle kapısına müstakil bir numara verilir. Aynı numara bir sokak içindeki binalardan birden fazlasına tahsis edilmez.

Bir sokak üzerinde, müstakil binalar halinde bulunan dükkân, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerinde de müstakil numaralar teselsül ettirilir. Ancak; bir ev, apartman, otel ve işhanı gibi binaların sokak üzerine açılan dükkân, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerine, bu işyerlerinin ait oldukları bina ile bir iç irtibatları olmasa bile esas binaya tahsis edilen müstakil bina numarasına A, B, C, D gibi alfabenin ilk harfinden başlamak suretiyle, teşkil edilen harfli numaralar verilir. Meselâ; bina numarası olarak kendisine (81) tahsis edilen bir bina, sokak üzerine açılan dört işyeri ihtiva ediyorsa, şyerlerinin binanın cümle kapısından önce yer almamış olup olmadığına bakılmaksızın (81) müstakil bina numarası cümle kapısına verilerek işyerlerine, sokağın başından sonuna doğru bulundukları sıraya göre 81 A, 81 B, 81 C ve 81 D harfli numaraları tahsis olunur. (Örnek 4) harfli numaralarda ç, ş, ı, ö ve ü harfleri kullanılmaz.

Bir meydan etrafında ve kapıları meydana açılan binalarda (1) den başlamak suretiyle, tek çift numaralar tefrik edilmeden 1, 2, 3, 4,... şeklinde teselsül ettirilir. (Örnek 3)

BİR AVLU İÇİNDEKİ BİNALARIN NUMARALANMASI

MADDE 15 - Bir avlu veya bahçe içinde birden fazla müstakil bina mevcut olup, hepsi sokağa açılan müşterek bir kapıdan faydalanırsa müşterek sokak kapısından önceki binanın numarası avlu veya bahçe içerisindeki müstakil binalarda teselsül ettirilir. Müşterek kapıya, avlu veya bahçe içindeki binalara verilen numaralardan en küçüğü ile en büyüğü arasında bir (-) işareti konmak suretiyle meselâ; (10-18) gibi bir numara verilir. (Örnek 5)

Sokağa bir kapı ile açılan bir binaya ait avlu veya bahçe içindeki ahır, samanlık, garaj, çamaşırlık ve benzeri bina ünitesi mahiyetinde olmayan müştemilâta ayrı numara tahsis edilmez.

AYNI SOKAĞA AÇILAN TALİ KAPILARIN NUMARALANMASI

MADDE 16 - Bir binanın aynı sokağa açılan birden fazla kapısı bulunduğu takdirde, 14 üncü maddedeki esaslara göre binaya tahsis edilen numara cümle kapısı mahiyetinde olan esas kapıya verilerek diğer kapılara bu numaranın yanına A dan başlamak üzere sıra ile A, B, C, D,... harfleri yazılmak suretiyle teşkil edilen meselâ; 79, 79 A, 79 B,... gibi harfli numaralar verilir. (Örnek 6)

BİRDEN FAZLA SOKAKTA KAPISI BULUNAN BİNALARIN NUMARALANMASI

MADDE 17 - Bir binanın birden fazla sokağa açılan kapıları bulunursa, 14 üncü maddede açıklanan esaslara göre, her kapıya bulunduğu sokaktan numara tahsis edilir. (Örnek 7)

APARTMAN DAİRELERİ, RESMİ BİNALAR, OTEL VE İŞHANLARININ İÇ NUMARALANMASI

MADDE 18 - Muhtelif ailelerin oturmasına mahsus bir çok mesken ünitesi ihtiva eden apartmanlarla resmi binalar, otel ve işhanları aşağıdaki esaslara göre bir iç numaralamaya tabi tutulur.

a) Apartman dairelerinde bodrum kattan itibaren ve birden başlamak suretiyle bütün dairelere sıra ile müstakil numaralar verilir. Bir dairenin giriş kapısından başka bir de servis kapısı bulunduğu takdirde, servis kapısına ayrı bir numara verilmez.

b) Büyük resmi binalarla otel ve işhanlarının içindeki numaralar şu şekilde numaralanır:

I - Zemin kattan sonraki kat sayısı dokuzdan fazla olmayan ve bir katında yüzden az oda bulunan resmi binalarla otel ve işhanlarındaki odalara üç haneli numaralar tahsis olunur. Oda numarasının soldan birinci rakam veya harfi kat sıra numarası, ikinci ve üçüncü rakamları o katta odanın sıra numarasını gösterir. Yol seviyesi altında olan kat bodrum katı olup bu kattaki oda numaralarının soldan ilk hanesini B harfi işgal eder. Zemini yol seviyesinde bulunan kata zemin kat denir. Zemin kattaki oda numaralarının soldan birinci hanesini Z harfi işgal etmek üzere diğer iki hanesi zemin katta oda sıra numarasını göstermek üzere iki rakamdan müteşekkildir.

Buna göre biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı yedi katlı bir binanın her katında 12 oda bulunduğu takdirde, bu binanın oda numaraları şöyledir:

Bodrum kat : B01, B02, B03, ........., B10, B11, B12

Zemin kat : Z01, Z02, Z03, ........., Z10, Z11, Z12

Birinci kat : 101, 102, 103, ........., 110, 111, 112

İkinci kat : 201, 202, 203, ........., 210, 211, 212

Üçüncü kat : 301, 302, 303, ........., 310, 311, 312

Beşinci kat : 501, 502, 503, ........., 510, 511, 512

II - Zemin kat üzerinde dokuzdan fazla kat ve bir katında 100 den az odası bulunan resmi binalarla otel ve iş hanlarındaki odalara dört haneli numaralar tahsis edilir. Dört haneli oda numarasının soldan iki hanesini kat sıra numarası, diğer iki hanesini bir kattaki oda sıra numarası teşkil eder. Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 14 katlı bir binanın her katında 11 oda bulunduğu takdirde bu binadaki oda numaraları, bodrum kattakilerden itibaren şöyledir:

Bodrum kat : 0B01, 0B02, 0B03, ........., 0B09, 0B10, 0B11

Zemin kat : 0Z01, 0Z02, 0Z03, ........., 0Z09, 0Z10, 0Z11

Birinci kat : 0101, 0102, 0103, ........., 0109, 0110, 0111

İkinci kat : 0201, 0202, 0203, ........., 0209, 0210, 0211

Üçüncü kat : 0301, 0302, 0303, ........., 0309, 0310, 0311

Dördüncü kat : 0401, 0402, 0403, ........., 0409, 0410, 0411

Beşinci kat : 0501, 0502, 0503, ........., 0509, 0510, 0511

Altıncı kat : 0601, 0602, 0603, ........., 0609, 0610, 0611

Yedinci kat : 0701, 0702, 0703, ........., 0709, 0710, 0711

Sekizinci kat : 0801, 0802, 0803, ........., 0809, 0810, 0811

Dokuzuncu kat : 0901, 0902, 0903, ........., 0909, 0910, 0911

Onuncu kat : 1001, 1002, 1003, ........., 1009, 1010, 1011

Onbirinci kat : 1101, 1102, 1103, ........., 1109, 1110, 1111

Onikinci kat : 1201, 1202, 1203, ........., 1209, 1210, 1211

III - Zemin kat üzerinde dokuzdan az kat sayısı bulunan her kattaki oda sayısı 100 den fazla olan resmi binalarla otel ve işhanlarındaki odalara soldan birinci hane kat sıra numarasını, diğer üç hane her katta oda sıra numarasını göstermek üzere 4 haneli numaralar tahsis olunur. Meselâ: Bir katında 134 oda bulunan, bodrum ve zemin katla birlikte tamamı beş kattan ibaret bir binanın oda numaraları şöyledir:

Bodrum kat : B001, B002, B003, ........., B132, B133, B134

Zemin kat : Z001, Z002, Z003, ........., Z132, Z133, Z134

Birinci kat : 1001, 1002, 1003, ........., 1132, 1133, 1134

İkinci kat : 2001, 2002, 2003, ........., 2132, 2133, 2134

Üçüncü kat : 3001, 3002, 3003, ........., 3132, 3133, 3134

IV - Zemin kat üzerindeki kat sayısı 9 dan ve bir kattaki oda sayısı 99 dan fazla olan bir binada, soldan iki hanesi kat sıra numarasını diğer üç hanesi bir kattaki oda sıra numarasını göstermek üzere, odalara beş haneli numaralar tahsis olunur.

Meselâ Bodrum ve zemin katları ile birlikte tamamı 22 kat ve her katında 142 oda bulunan bir binanın oda numaraları şöyledir:

Bodrum kat : 0B001, 0B002, 0B003, ........., 0B140, 0B141, 0B142

Zemin kat : 0Z001, 0Z002, 0Z003, ........., 0Z140, 0Z141, 0Z142

Birinci kat : 01001, 01002, 01003, ........., 01140, 01141, 01142

İkinci kat : 02001, 02002, 02003, ........., 02140, 02141, 02142

19 uncu kat : 19001, 19002, 19003, ........., 19140, 19141, 19142

Yirminci kat : 20001, 20002, 20003, ........., 20140, 20141, 20142

c) Bir bina, bir yol veya bir meydan altındaki pasajlardaki dükkân, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerleri, pasajın en önemli sayılan giriş kısmından itibaren, münasip bir sıraya göre, birden başlayıp tek ve çift numaralar bir arada teselsül ettirilmek suretiyle numara alırlar. Pasajdaki işyerleri numaralarının soluna bir P harfi konur.

I - İçinde ondan az işyeri bulunan bir pasajdaki işyerlerine soldan birinci hanesini P harfi teşkil etmek üzere iki haneli numaralar tahsis olunur. Buna göre, içinde 8 işyeri bulunan bir pasajdaki işyerlerinin numaraları: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 olur.

II - İçinde dokuzdan fazla ve 100 den az işyeri bulunan pasajdaki işyerlerine, soldan birinci hanesini P harfi teşkil etmek üzere üç haneli numaralar tahsis olunur. Meselâ: İçinde 36 işyeri bulunan bir pasajdaki işyerlerinin numaraları:

P01, P02, P03, ...................., P33, P34, P35, P36'dır.

III - İçinde 100 den fazla işyeri bulunan bir pasajdaki işyerlerine, soldan birinci hanesini P harfi teşkil etmek üzere dört haneli numaralar tahsis olunur. Meselâ: İçinde 168 işyeri bulunan bir pasajdaki işyerlerinin numaraları şöyledir:

P001, P002, P003, ..........., P166, P167, P168

d) Küçük resmi binalarla otel ve iş hanlarındaki odalara (b) fıkrasındaki esaslara göre numaralar tahsis edilebileceği gibi, alt kattan itibaren müstakil bir ünite mahiyetindeki her odaya birden başlamak suretiyle, tek ve çift numaralar bir arada teselsül ettirilerek, bir numara tahsis olunabilir.

e) Bir evin veya apartmanın bahçesi içinde müstakil mesken ünitesi mahiyetinde olan yerler de, apartman daireleri gibi dahili bir numara alırlar. Bu yerlere, apartman dairelerinden sonuncusuna verilen numara teselsül ettirilmek suretiyle numara verilir.

ARSALARIN NUMARALANMASI

MADDE 19 - Bir sokak üzerinde, yer yer arsalar mevcut ise:

a) Parsellenmiş arsaların her birine, 14 üncü maddesi esaslara göre teselsül ettirilen, müstakil bir numara tahsis olunur.

b) Parsellenmemiş arsaların her birine, cephesi civardaki parsel cepheleri ile kıyaslanarak, arsanın ileride meydana getirmesi muhtemel parsel sayısı kadar müstakil numara verilir.

BİR ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİRDEN FAZLA BİNANIN NUMARALANMASI

MADDE 20 - İmar plânına göre bir parsel görünerek evvelce kendisine bir numara tahsis edilmiş bulunan bir arsaya birden fazla bina yapıldığı takdirde:

a) Aynı sokakta, adı geçen binalardan sonra numara almış başka bir bina mevcut değilse, arsa üzerine inşa edilen binalardan birincisine arsaya tahsis edilmiş bulunan numara ve diğer binalara da bu numara teselsül ettirilmek suretiyle müstakil numaralar verilir.

b) Aynı sokakta bir parsel üzerine inşa edilen binalardan sonra gelen, numara almış binalar mevcut bulunduğu takdirde arsaya tahsis edilen numara, üzerine inşa edilen binalardan birincisine ait olur. Diğer binalara bu numaraya 1, 2, 3, ..... rakamlara payda olmak üzere teşkil edilecek bileşik numaralar verilir. (75, 75/1, 75/2, ...gibi.) Parselasyonu yapılmamış bir arsa üzerine inşa edilen binalar, arsaya evvelce tahsis edilen müstakil numara sayısından fazla olduğu takdirde a ve b fıkralarındaki esaslara göre numaralanır.

BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİR TEK BİNANIN NUMARALANMASI

MADDE 21 - İmar plânına göre müstakil numara tahsis edilmiş bulunan iki veya daha fazla parsel üzerine bir tek bina inşa edildiği takdirde:

a) Binanın bulunduğu sokak üzerinde, daha sonra gelen numara almış bina mevcut değilse, parsellere tahsis edilmiş bulunan müstakil numaralardan en küçüğü o binaya verilir.

b) Binanın bulunduğu sokak üzerinde, bu binadan sonra gelen numara almış binalar bulunduğu takdirde, parsellere tahsis edilmiş bulunan numaralardan en küçüğü ile en büyüğü arasına bir (-) işareti konmak suretiyle teşkil edilen bileşik numara (Meselâ: 37 - 41 gibi) binaya, bina numarası olmak üzere verilir.

c) İleride birden fazla parsel teşkil etmesi muhtemel görülerek birden fazla numara tahsil edilmiş bulunan bir arsa üzerine inşa edilen bina sayısı, arsaya tahsis edilmiş bulunan numara sayısından küçük olduğu takdirde, arsa üzerinde yapılan bina veya binalara (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre numara verilir.

BİRKAÇ BİNA YERİNE YAPILAN BİR BİNANIN NUMARALANMASI

MADDE 22 - İki veya daha fazla bina yerine bir bina yapıldığı takdirde:

a) Birkaç bina yerine inşa edilen binadan sonra, sokağın o tarafında numara almış başka binalar mevcut bulunmadığı takdirde:

I - Yıkılan binalara ait en küçük bina numarası yeni binaya verilir. Meselâ: Bir sokağın sol nihayetini teşkil eden binaların numaraları:

71, 73, 73/1, 73/2, 73/4, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 79 olsun. Bunlardan 75 No.lu bina dâhil olmak üzere daha sonraki binalar yıkılıp yerine bir bina inşa edilmiş ise, yeni binanın bina numarası 75 olur.

II - Yerlerine inşa edildiği binalara ait bina numaralarından en küçüğü kesirli bir numara ise, yeni binaya, kesirli numaralardan sonraki ilk müstakil numara bina numarası olarak verilir. Yukarıdaki misalde 77/3, 77/4, ve 79 numaralı binalar yerine bir bina yapılması halinde yeni binanın bina numarası 79 dur.

b) Birkaç bina yerine yapılan yeni binadan sonra, sokağın o tarafında, numara almış başka binalar bulunduğu takdirde:

I - Yıkılan binalardan birincisi ile sonuncusu müstakil birer bina numarasını havi iseler bu iki bina numarası arasına bir (-) işareti koymak suretiyle teşkil edilecek bileşik numara, yeni binaya bina numarası olarak verilir. Meselâ: 73 numaralı binadan 75 (Dahil)e kadar altı bina yıkılıp yerlerine yapılan bir binanın numarası (73-75) olur.

II - Müstakil bir numara ile bundan teşkil edilmiş kesirli numaraları bina numarası olarak almış bütün binalar yıkılıp yerine bir bina yapıldığı takdirde yıkılan binalara ait müstakil numara yeni binaya bina numarası olarak tahsis edilir. Mesela; 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 numaralı binaların yerine yapılan bir binanın bina numarası 73 olur.

III - Yıkılan binalara ait en küçük bina numarası müstakil bir numara ile teşkil edilen paydası en büyük bir kesirli numara ise, bundan sonraki müstakil numara ile en büyük bina numarası arasına bir (-) işareti konmak suretiyle teşkil edilecek bileşik numara yeni binaya, bina numarası olarak verilir. Mesela: 73/4, 75, 77 numaralı binaların yerine yapılan bir binanın bina numarası (75-77) dir. Aynı şekilde 73/4, 75, 77, 77/1 numaralı binalar yerine yapılan bir binanın bina numarası (75-77/1) olur.

IV - Paydası en yüksek olan kesirli bir numarayı havi bir bina ile kendinden sonraki müstakil bina numarasını havi bina yerine yapılan bir binaya, bina numarası olarak müstakil numaralı binanın numarası verilir.

Meselâ: 73/4 ile 75 numaralı iki bina yerine yapılan binanın numarası 75 dir.

V - Binanın yerlerine yapıldığı binalara ait en küçük bina numarası ile en büyük bina numarası kesirli numaralardan ibaret ise (I-IV) bentlerindeki esaslar gözönünde tutulmak suretiyle kesirli numaralardan sonraki en küçük bina numarası ile kesirli en büyük bina numarası arasına bir (-) işareti konarak teşkil edilen bileşik numara yeni binaya bina numarası olarak verilir. Meselâ: 73/3, 73/4, 75, 77, 77/1, numaralı binalar yerine yapılan binanın bina numarası (75-77/1)dir. 73/4, 75, 77, 77/1 numaralı binalar yerine yapılan binanın bina numarası da keza (75-77/1) olur.

VI - Birkaç kesirli bina ile daha sonra gelen müstakil numaralı bir bina yerine yapılan binaya bina numarası olarak müstakil numaralı binanın numarası verilir. Meselâ: 73/3, 73/4, 75 numaralı binalar yerine yapılan binanın bina numarası 75 dir.

HARFLİ NUMARASI BULUNAN BİRDEN FAZLA YERDEN TEŞEKKÜL EDEN BİR YERİN NUMARALANMASI

MADDE 23 - Bir ev, apartman, otel, işhanı gibi bir binanın sokak üzerine açılıp harfli numara alan dükkân, mağaza, benzeri işyerlerinden iki veya daha fazlasının bir işyerine çevrilmesi halinde:

a) Aynı binaya bağlı ve aynı müstakil numara ile teşkil edilen harfli bir numarayı havi başka işyeri mevcut değilse, bir işyeri haline getirilen işyerlerinin harfli numaralarından, alfabenin en küçük sıra numaralı harfini ihtiva eden harfli numara yeni işyerine bina numarası olmak üzere tahsis edilir. Mesela: Bir binada sokak üzerine açılan beş dükkân mevcut olup bunların bina numaraları 23A, 23B, 23D ve 23E ise ve bunlardan 23D ile 23E sonradan bir dükkân haline getirilirse yeni dükkânın bina numarası (23D) olur.

b) Birkaç işyerinin tadili suretiyle meydana gelen yeni işyerinden sonra aynı binaya bağlı ve daha yüksek sıra numaralı harf ihtiva eden bina numarası bulunan başka bir işyeri bulunduğu takdirde yeni işyerine bina numarası olmak üzere, işgal ettiği işyerlerinin en küçük sıra numaralı harfi ile en büyük sıra numaralı harfini ihtiva eden iki harfli numarası arasına bir (-) işareti koymak suretiyle teşkil edilen harfli bileşik numara tahsis edilir. (a) bendindeki misalde 23B, 23C ve 23D numaralı dükkânlar tadil edilmek suretiyle meydana gelen bir dükkânın bina numarası (23B-23D) olur.

HARFLİ NUMARA ALAN YERLERİN BİNAYA KATILMASI VEYA TALİ KAPILARDA VUKUA GELEN DEĞİŞİKLİK HALİNDE NUMARALAMA

MADDE 24 - Bir binanın sokak üzerine açılan işyerlerinin bir kısmının veya tamamının binaya karıştırılması veya bir binanın tâli kapılarında değişiklikler vukua gelmesi halinde, numaralama durumu aşağıdaki esaslara göre tanzim olunur.

a) Bir binanın sokak üzerine açılan işyerlerinin hepsinin de sokakla olan irtibatı kesilip bağlı bulunduğu binaya karıştırıldığı takdirde harfli numaralar ortadan kalkar.

b) Bir binanın sokak üzerine açılan işyerlerinden bir kısmının binaya katılarak sokakla irtibatının kesilmesi halinde geri kalan işyerlerinin bina numaraları A dan başlamak suretiyle teselsül edecek şekilde düzeltilir. Misal olarak alınan dükkânlardan 23A ile 23B nin sokakla irtibatının kesilip binaya karıştırılması halinde, geri kalan üç dükkânın bina numaraları 23A, 23B ve 23Colmak üzere bina numaraları ve numara levhaları değiştirilir.

c) Bir binanın aynı sokağa açılan tâli kapılarında bir değişiklik vukua geldiği takdirde tâli kapılarının numaraları Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine uygun olarak yeniden tâyin ve numara levhaları ona göre tahsis olunur.

DAĞINIK BİNALARIN NUMARALANMASI

MADDE 25 - Belediye sınırları içindeki dağınık binaların numaralanması:

    1. Bir sokağa bağlanabilecek durumda oldukları takdirde, dağınık binalara, sokağın sağ veya sol tarafında bulunduklarına göre sokağın çift veya tek numaraları teselsül ettirilmek suretiyle müstakil numaralar tahsis olunur. (Örnek 8)

b) Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan dağınık binalara şu şekilde numara verilir:

I - Hepsi bir küme tekil etmiş durumda olan dağınık binaların kapladığı sahanın münasip bir köşesinden itibaren, tek ve çift numaralar bir arada teselsül ettirilmek ve yılankavi bir yol takip edilmek suretiyle, dağınık binalara müstakil numaralar verilir. (Örnek 9)

II - Ayrı semtlerde, ayrı kümeler teşkil eden dağınık binalara, her kümede I den başlayarak (I) numaralı bentte açıklanan esasa göre müstakil numaralar tahsis olunur. (Örnek 10)

III - Dağınık binalar arasında sonradan yapılan bir binaya, numaralamada takip edilen sıraya göre, kendisinden evvel ve kendisine en yakın binanın bina numarasına (I) rakamı payda olmak üzere teşkil edilecek kesirli bir numara, bina numarası olarak tahsis edilir. (Örnek 9-10)

Bir küme teşkil eden dağınık binalar arasına yan yana birden fazla binanın sonradan inşa edilmesi halinde, bu binalardan birincisine tahsis edilen kesirli bina numarasının paydasını teşkil eden rakam teselsül ettirilmek suretiyle elde edilen kesirli numaralar yeni yapılan diğer binalara tahsis edilir.

NUMARALAMADAN SONRA TASBİT EDİLEN NUMARASIZ BİNA VE ARSALARIN NUMARALANMASI

MADDE 26 - Bir belediye sınırları içinde bütün binalara ve arsalara, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bina numaraları tahsis ve numara levhaları hazırlanıp yerlerine konduktan sonra kendilerine numara tahsis edilmediği tesbit edilen bina ve arsalara aşağıdaki esaslara göre numara verilir.

a) Numara tahsis edilmediği tesbit olunan binadan sonra sokağın aynı tarafında numara almış başka bir bina mevcut değilse bu binadan evvelki bina veya arsanın numarası teselsül ettirilmek suretiyle numarasız binaya bina numarası tahsis olunur.

b) Numara tahsis edilmediği sonradan tesbit olunan binadan sonra, sokağın aynı tarafında numara almış başka binalar varsa numarasız binadan evvelki binanın numarasına (I) rakamı payda verilmek suretiyle teşkil olunan kesirli numara, numarasız binaya verilir. Kendinden evvelki binanın numarası esasen kesirli bir numara ise kesrin paydası teselsül ettirilmek suretiyle elde edilen kesirli numara, numarasız binaya bina numarası olarak tahsis olunur.

c) Numara tahsis edilmediği sonradan tesbit olunan arsalara Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gözönünde tutulmak suretiyle bu maddenin a ve b fıkralarındaki esaslara göre numara tahsis edilir.

LEVHALARIN ŞEKLİ

MADDE 27 - Bir belediyenin sınırları içindeki:

a) Bütün sokak ve meydan levhaları, malzeme, renk ve ebat bakımından, bir örnek olarak hazırlanır. Sokak ve meydan levhaları, genişliği 20 santimetrede az, uzunluğu 60 santimetreden fazla olmamak şartiyle, dikdörtgen şeklinde, demir, çinko ve benzeri âdi maden levhalarından yapılır.

Sokak adı veya numarası veya meydan adı, kırmızı veya lâcivert gibi koyu renk bir zemin üzerine beyaz renk ile yazılır (Şekil:1)

Şekil: 1 - Sokak ve meydan levhaları örneği.

+-------------+ +---------------+ +-------------+

¦ TAKSİM ¦ ¦ ANAFARTALAR ¦ ¦ ATATÜRK ¦

¦ MEYDANI ¦ ¦ CADDESİ ¦ ¦ BULVARI ¦

+-------------+ +---------------+ +-------------+

b) Bir belediye sınırları içindeki bütün bina numaraları bir örnek olarak hazırlanır. Bina numara levhaları, sokak ve meydan levhaları ile aynı renkte olmalıdır.

Bina numaraları levhaları kare, dikdörtgen veya beyzi şekilde olmak üzere ve belediyenin uygun göreceği ebada göre hazırlanır.

B - BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNMAYAN YERLERDE SOKAKLARA AD VERİLMESİ

MADDE 29 - Belediye teşkilâtı bulunmayan yerlerde binalara aşağıdaki esaslara göre numara tahsis edilir:

a) Özel bir ad verilmiş sokak bulunmayan yerlerde, o yeri şehir ve kasabaya bağlıyan yolun giriş kısmından başlamak suretiyle, I den itibaren münasip bir sıra takip edilerek bütün binalara ayrı ve müstakil numaralar tahsis olunur.

(Örnek 11)

Binalar yer yer kümelenmiş durumda bulundukları takdirde, giriş kısmından itibaren birinci kümede, tek ve çift numaralar bir arada teselsül ettirildikten sonra, sıra ile diğer kümelere geçilerek aynı şekilde numara teselsülüne devam olunur. (Örnek 10)

Bir muhtarlık sınırları içinde, muhtarlığın toplu bir haldeki binaları dışındaki dağınık münferit binalara da, toplu binalara tahsis olunan en büyük numara teselsül ettirilmek suretiyle müstakil numaralar verilir.

b) Özel ad verilen sokakların mevcut bulunduğu yerlerde, Yönetmeliğin13 üncü maddesi gereğince sokağın yönü tâyin edildikten sonra, sokağın solundaki binalara I den başlamak üzere tek numaralar, (1, 3, 5, 7, .....gibi) sağındaki binalara 2 den başlamak üzere, çift numaralar (2, 4, 6, 8, 10, ..... gibi) teselsül ettirilmek suretiyle müstakil numaralar tahsis olunur. Her sokak için soldaki binalara 1 den, sağdaki binalara 2 den başlamak üzere binalara aynı şekilde numara verilir. Özel adları bulunan sokaktaki binalar dışında, bir sokağa bağlanması gereken dağınık binalarla (Örnek 8) bir sokağa bağlanmayan dağınık binalara (Örnek 10) bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki belirtilen esaslara göre numara tahsis edilir.

DAĞINIK BİNALAR ARASINA SONRADAN YAPILAN VEYA NUMARA TAHSİSİ UNUTULMUŞ BULUNAN BİNALARIN NUMARALANMASI

MADDE 30 - Belediye teşkilâtı bulunmayan yerlerde, numaralama işi tamamlanıp binalara numara konduktan bir müddet sonra yeniden yapılan veya numara tahsis edilmediği tesbit edilen binalara numara tahsisi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Özel bir ad tahsis edilen bir sokağın bir tarafında veya bu sokağa bağlı bulunan dağınık binaların bulunduğu yerde inşa edilen yeni binalarla numara tahsis edilmediği tesbit edilen binalara, Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki esaslara göre numara tahsis olunur.

b) Dağınık binalar arasında, sonradan yapılan veya numara tahsis edilmediği tesbit edilen bir binaya, numaralamada takip edilen sıraya göre, kendisinden evvel ve kendisine, en yakın binanın numarasına (I) rakamı payda verilmek suretiyle teşkil edilen kesirli bir numara bina numarası olarak tahsis edilir. (Örnek 9 - 10)

Sonradan yapılan veya numara tahsisi atlandığı tesbit edilen yan yana birkaç binanın mevcudiyeti halinde, bunlardan birincisine, birinci paragraftaki esasa göre kesirli bir numara tahsis edilerek bu kesrin paydası teselsül ettirilmek suretiyle elde edilen kesirli numaralar yan yana olan diğer binalara tahsis edilir. (18, 18/1, 18/2, 18/3 ..... gibi)

c) Sonradan yapılan bir bina, bir sokağa bağlanmayan binalar arasında olmayıp bunların dışında ise, dağınık binalardan bina numarası en büyük olanının numarasından bir sonraki numara, yeni binaya bina numarası olarak verilir.

BİR AVLU İÇİNDEKİ BİNALARIN NUMARALANMASI

MADDE 31 - Bir avlu içinde birden fazla ailenin oturduğu ayrı binalar bulunduğu takdirde bu binalara aşağıdaki esaslara göre numara verilir.

a) Avludaki binaların müşterek giriş kapısı özel bir adı olan bir sokak üzerinde değilse avlu içindeki her binaya 29 uncu maddenin a fıkrasındaki esaslara göre, müstakil bir numara tahsis olunur. Avlu içindeki binalara verilen numaraların en küçüğü ile en büyüğü arasına bir (-) işareti konmak suretiyle teşkil edilen bileşik bir numara müşterek giriş kapısına konulur. (17-20)

b) Avludaki binaların müşterek giriş kapısı, özel adı olan bir sokağa açıldığı takdirde avlu içindeki binalara 15 inci maddedeki esaslara göre müstakil numaralar tahsis edilip en küçük numara ile en büyük bina numarası arasına bir (-) işareti konmak suretiyle teşkil edilen bileşik numara müşterek giriş kapısına konulur. (Örnek 5)

DIŞARIYA AÇILAN BİRDEN FAZLA KAPISI BULUNAN BİNALARIN NUMARALANMASI

MADDE 32 - Bir binanın dışarıya açılan, ahır, samanlık ve benzeri gibi müştemilâtının kapılarına Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince harfli numaralar verilir. (Örnek 6)

BİRDEN FAZLA BİNA YERİNE YAPILAN BİNANIN NUMARALANMASI

MADDE 33 - İki veya daha fazla bina yerine bir bina yapıldığı takdirde Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince bileşik bir numara yeni binaya tahsis olunur.

KÖY AD LEVHASI

MADDE 34 - Köyün (Muhtarlığın) adı, 20x35 ebadından küçük olmamak şartiyle dikdörtgen şeklinde bir tahta veya madeni levha üzerine yazılarak (2,5 - 3) metre yüksekliğindeki direklere tesbit edilip bu direkler köyün diğer köy ve kasabalara giden yollarının kavşak noktalarına dikilir. Levhalar üzerinde köyün istikameti ok işareti ile gösterilir.

SOKAK VE BİNA LEVHALARININ HAZIRLANMASI

MADDE 35 - Fazla masraflı sayılmadığı takdirde, köy ihtiyar heyetleri bina numara levhalarını Yönetmeliğin 72 nci maddesi gereğince hazırlatabilir. Daha ucuz olması tercih edildiği takdirde numaralar aynı boyda teneke veya sair maddeden mamul levhalar üzerine yazılıp binaların sokak kapısı pervazlarının üst kenar ortasına konur. Veya yağlı boya ile yazılır. Bina numaraları için dağlama usulünden de faydalanılabilir. Özel bir ad verilen sokakları mevcut bulunan köylerde sokak levhaları 27 nci maddedeki esaslara göre hazırlanır.

CEZAİ MÜEYYİDE

MADDE 36 - Numaralama Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edenler aşağıdaki fıkralara göre cezalandırılır.

a) Bina numara levhasının gerektiği şekilde yerine konmasında güçlük çıkaranlar, Belediye ve Köy Kanunları gereğince cezalandırılır.

b) Başkalarının bina levha numaralarını, sokak ve meydan levhalarını bozan, tahrip eden veya söküp kaldıran kimseler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı maddesi uygulanır.

SAYIM-ANKET VE SEÇİM HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

A - BELEDİYE TEŞKİLATI OLAN YERLERDE NUMARALAMA DURUMUNUN VE LEVHALARININ MUHAFAZASI

MADDE 37 - Belediye sınırları içindeki bütün sokaklarla binaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak numaralama işlerinin tam olarak yapılmasından ve sokak ad veya numara levhaları ile bina numara levhalarının gerektiği gibi muhafaza edilmesinden belediye başkanları sorumludurlar. Numaralama durumunun Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını tesbit, varsa aykırı kusurlarının giderilmesi için:

a) Belediyeler her yıl en az bir defa belediye sınırları içindeki bütün sokaklarla binaları numaralama bakımından genel bir kontrola tabi tutarak, sokaklara ad veya numara, meydanlara ad verme ve binalara numara tahsis etme işlerindeki aksaklıkları islah, levhasız veya levhaları gerektiği gibi muhafaza edilmemiş sokaklarla binalara yeni levhalar astırır.

b) a fıkrasındaki kontrol işi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının lüzum göreceği zamanlarda sayım, anket ve seçim hazırlıkları ile ilgili tamimleri de göz önünde tutulmak suretiyle esaslı bir şekilde yapılır. Varsa, Numaralama Yönetmeliğine aykırı hususlar ıslâh edilir. Eksik sokak, meydan ve bina levhaları tamamlanarak temiz ve kolayca okunabilir durumda olmayan, sokak, meydan ve bina levhaları değiştirilir. Bu fıkrada yazılı işler Devlet İstatistik Enstitüsünün sayım, anket ve seçim tarihlerinden önce belirtileceği bir tarihte ikmal edilir.

SAYIM-ANKET VE SEÇİMLER İÇİN MUVAKKATEN NUMARALANACAK YERLER

MADDE 38 - Sayım, anket ve seçimlerin eksiksiz olarak yapılabilmesi için muvakkaten numaralanacak yerlerin nasıl numaralanacağı sayım, anket ve seçimlerden önce Devlet İstatistik Enstitüsünün hazırlıyacağı tamimlere göre yapılır.

BİNALAR CETVELİNİN DOLDURULUP İLGİLİ MAKAMLARA TEVDİİ

MADDE 39 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından bastırılıp yeteri kadar her belediyeye sevk edilen binalar cetveli ve sokak için cetvelin üzerindeki açıklamaya uygun olmak üzere bir nüsha halinde doldurulur. Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan, 25 inci maddede söz konusu yerler için ya hepsini bir arada veya başlıca semtler itibariyle gruplara ayırmak suretiyle binalar cetveli doldurulur.

Zaman zaman yapılan kontrollarla varsa, atlanmış binalar, binalar cetveline geçirilir; mükerrerlikler düzeltilir. Sayım, anket ve seçimlerden önce Devlet İstatistik Enstitüsünün belirteceği tarihe kadar esaslı bir şekilde tekrar kontrol edildikten sonra Yönetmelik hükümlerine aykırı hususlar tamamen düzeltilir. Ve son şeklini almış bulunan binalar cetvelinden daktilo ile en az üç nüsha yazılır. Bu nüshalardan:

a) Biri Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilir.

b) Diğer nüshalar belediyelerde muhafaza edilmek üzere merkez ilçelerinde bağlı yerlerde valilere, diğer ilçelerde bağlı yerlerde kaymakamlara tevdi olunur.

BİNALAR CETVELİNİN TEVDİİNDEN SONRA NUMARALAMADA VUKUA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 40 - Binalar, cetvelinin doldurulup tamamlanmasından sonra vukua gelecek değişiklikler günü gününe binalar cetveline işlenir. Düzeltilen binalar cetveli sayım, anket ve seçimlerden önce Devlet İstatistik Enstitüsüne veya bildireceği makamlara gönderilir.

B - BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNMAYAN YERLERDE NUMARALAMA DURUMUNUN VE LEVHALARIN MUHAFAZASI

MADDE 41 - Belediye teşkilâtı bulunmayan yerlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan numaralamanın ve sokak ad ve bina numaralarının muhafazasından köy muhtarları sorumludurlar. Muhtarlar zaman zaman numaralama işlerini kontrol ederek eksik ve yanlış yapılan işleri tesbit ve islâh ederler.

Sayım, anket ve seçimlerden önce yapılacak numaralama işleri genel bir kontrola tabi tutularak Devlet İstatistik Enstitüsünün belirttiği tarihte bütün noksanlar tamamlanır ve hatalar düzeltilir.

SAYIM-ANKET VE SEÇİMLER İÇİN GEÇİCİ OLARAK NUMARALANACAK YERLER

MADDE 42 - Sayım, anket ve seçimlerin eksiksiz olarak yapılabilmesi için muvakkaten numaralanacak yerlerin nasıl numaralanacağı sayım, anket ve seçimlerden önce Devlet İstatistik Enstitüsünün hazırlıyacağı tamimlere göre yapılır.

BİNA CETVELİNİN DOLDURULUP İLGİLİ MAKAMLARA TEVDİİ

MADDE 43 - Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından bastırılıp yeteri kadar her muhtarlığa gönderilen binalar cetveli, varsa her sokak için ayrı, özel ad alan sokaklar mevcut değilse muhtarlığın tamamı için cetvelin üzerindeki açıklamaya uygun olmak üzere, bir nüsha halinde hazırlanır. Zaman zaman yapılan kontrollarla atlanmış binalar, binalar cetveline geçirilir. Mükerrer olarak cetvele geçirilen yerler tesbit edildiği takdirde binalar cetveli mükerrerliği giderecek şekilde düzeltilir. Sayım, anket ve seçimlerden önce muhtarlığın numaralama işi genel ve esaslı bir şekilde bir defa daha kontrol edildikten sonra Yönetmelik hükümlerine aykırı hususlar tamamen düzeltilir.

Sayım, anket ve seçimlerden önce Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirtilen tarihte daktilo ile tanzim olunan üç nüsha binalar cetvelinden birinci nüshası muhtarlıkta muhafaza edilir. Diğer iki nüshası; merkez ilçelerine bağlı yerlerde valilere, diğer ilçelere bağlı yerlerde kaymakamlara tevdi olunur. Valiler ve kaymakamlar kendilerine tevdi edilen iki nüshadan birini, Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderirler. Diğerini sayım ve seçim işleriyle ilgili büroda muhafaza ederler.

BİNA CETVELİNİN TEVDİİNDEN SONRA VUKUA GELECEK DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 44 - Binalar cetvelinin tevdiinden sonra vukua gelecek değişiklikler için 40 ıncı maddedeki esaslara göre hareket edilir.